Klachtenregeling

   Puur Sensitief (hierna Puur Sensitief) biedt trainingen, coaching en/of trajecten. Wij achten een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst.

   Belangrijk is dan ook dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering van een training, coaching en/of traject kan wenden tot een klachtencommissie indien de bespreking van zijn/jaar onvrede met de trainer/coach/adviseur van Puur Sensitief niet tot een bevredigend resultaat leidt.

  Artikel 1 Begrippen:


   Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een training, coaching en/of traject van Puur Sensitief of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

   Klachtencommissie: de klachtencommissie van Puur Sensitief betreffende de trainingen, coaching en/of trajecten.

   Training, coaching en/of traject: de training, coaching en/of traject of enige andere bijeenkomst die door of namens Puur Sensitief wordt aangeboden of georganiseerd.

   Training, coaching en/of traject: de training die in opdracht van Puur Sensitief (onderdelen van) de training, coaching en/of traject uitvoert.

   Klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een training, coaching en/of traject gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

   Klager: degene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.

  Artikel 2 Ontvankelijkheid


  1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de training, coaching en/of traject deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de training, coaching en/of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de training, coaching en/of traject indienen bij de klachtencommissie.
  2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
  3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

  4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van drie jaar bewaard.

  Artikel 3 Samenstelling van de klachtencommissie


  1. De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van Puur Sensitief (onderdelen van) de training, coaching en/of traject heeft uitgevoerd en de eigenaar van de praktijk. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtencommissie.

  Artikel 4 Taak van de klachtencommissie


   De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

  Artikel 5 Klachtenprocedure


  1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht is ontvangen.
  2. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
  3. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van Puur Sensitief (onderdelen van) de training, coaching en/of traject heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op deze klacht geven
  4. De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.
  5. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer/coach/adviseur in elkaars aanwezigheid.
  6. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid dan kan de klager terecht bij een onafhankelijke derde: te weten: Lidwien Gerritsen-van Leeuwen.

  Artikel 6 Het oordeel van de klachtencommissie en beroepsmogelijkheid


  1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
  2. De klachtencommissie zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.
  3. de verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
  5. In het geval van beroep is het oordeel van Lidwien Gerritsen-van Leeuwen bindend voor Puur Sensitief en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.