Algemene Voorwaarden

Als coach voor kinderen, jongeren en volwassenen:


 1. Gaan we zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt.
 2. Doen we alles wat tot ons vermogen ligt om de cliënt verder te kunnen helpen.
 3. respecteren we de privacy van onze cliënten.
 4. Zijn we open en eerlijk in onze bevindingen en verwijzen we eventueel door naar derden.
 5. Blijven we ons bijscholen om steeds up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen

De client (het kind):


 1. Wordt gecoacht in aanwezigheid van één of beide ouders of zonder hun aanwezigheid, dit altijd in overleg
  met één of beide ouders.
 2. Is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens het coachingstraject.

Vertrouwelijkheid:


 1. Alles wat wordt besproken is en blijft vertrouwelijk.
 2. Alles wat we te weten komen over de cliënt houden we geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd.
 3. Tijdens het werken met kinderen zullen we al het mogelijke doen om de veiligheid en het belang van het kind voorop te stellen.
 4. Kindercoaching is een vorm van hulpverlenen. We dragen zowel inhoudelijk als moreel verantwoordelijkheid voor de door ons
  gegeven coaching.
 5. We moeten de geheimhouding echter wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een
  klacht- of tuchtprocedure.

Het dossier:


 1. We houden een dossier bij van de cliënt zoals verplicht volgens de wet Persoonsregistratie. In dat dossier staan onder meer de
  de persoonlijke gegevens van de cliënt, de verrichte handelingen en het verloop van het begeleidingsproces.
 2. In het dossier worden alleen de gegevens bijgehouden die voor de begeleiding noodzakelijk zijn.
 3. Het dossier dat we bijhouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en mag alleen door ons en (de ouders van de) cliënt worden ingezien.
 4. Anderen mogen het dossier alleen inzien als de cliënt (de ouders uit naam van het kind indien minderjarig) uitdrukkelijk toestemming verleent.
 5. De cliënt mag altijd inzicht vragen in het eigen dossier met uitzondering van die gegevens die niet over de client zelf gaan.
 6. De cliënt heeft het recht om verbetering te vragen van zaken die volgens hem/haar niet juist in het dossier staan. Als we de gewenste
  verbeteringen niet opnemen in het dossier zullen we uitleggen waarom we dat niet willen doen. De cliënt kan dan zelf zijn verbetering
  opschrijven. Deze zullen we aan het dossier toevoegen.
 7. De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier of een gedeelte ervan. Wij mogen daar een redelijke vergoeding voor vragen.
 8. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zullen we het dossier vernietigen.
 9. Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijkheid, specifiek de omstandigheden waaronder we de vertrouwelijkheid
  moeten of kunnen verbreken.

Betaling:


 1. Betaling loopt via facturering, de factuur wordt na elke afspraak meegegeven en kan contant betaald worden of worden overgemaakt.
  Binnen 14 dagen na ontvangst moet betaling hebben plaatsgevonden.
 2. Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd via de website
 3. Indien een betaling niet binnen 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur. Bij de tweede herinnering brengen we €15,-
  administratiekosten in rekening.

Afzeggen afspraak:


 1. Indien de afspraak moet worden geannuleerd of verzet dan moet dit minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden anders wordt de afspraak wel in rekening gebracht.
 2. Bij ziekte van de cliënt kan deze afspraak wel op een ander tijdstip worden ingehaald zonder bijkomende kosten.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:


 1. De cliënt (en indien het een minderjarige betreft de ouders van de cliënt) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvoor voor henzelf en anderen.
 2. Betreffende alle adviezen die we geven, geldt dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de wijze waarop deze toegepast worden.
 3. Op de rechtsverhoudingen tussen ons en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen ons en de cliënt kennis te nemen.


 4. Tussentijds wijzigen algemene voorwaarden

   Puur Sensitief behoud zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.